Hotline: (84.24) 730 35333 / (84.28) 730 35333

Để tải ứng dụng di động, Quý khách vui lòng truy cập: 
Please access to download Mobile App:  


Chứng khoán cơ sở: KB – Mobile 
Basic Securities: KB - Mobile 
Dành cho iOS truy cập tại/ For iOS click here:
Dành cho Android truy cập tại / For Android click here:
Tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại đây
Download KB – Mobile Instruction click here.


Chứng khoán phái sinh: KB – MobileDS 
Derivative Securities: KB – MobileDS 
Dành cho iOS truy cập tại/ For iOS click here:
Dành cho Android truy cập tại / For Android click here:
Tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại đây
Download KB – MobileDS Instruction click here.